Smluvní podmínky

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a klientem – příjemcem zdravotních služeb (dále jen “pacient”). Poskytovatel zdravotních služeb je společnost DENTO HYG s.r.o., IČ: 07031149, sídlem Budečská 2165/33, Praha 2 (dále jen jako „DENTO“ či „poskytovatel“).

Termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona. Termínem „dentální hygienistka“ se rozumí osoba poskytující zdravotní péči jednající za DENTO. Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří ji především zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně dentální hygienistky a asistentky, případně pomocného zdravotnického personálu.

I. Povinnosti poskytovatele

DENTO se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru dentální hygieny na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta, platnými předpisy a vnitřním řádem poskytovatele. DENTO se zavazuje vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů. DENTO nakládá s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými předpisy.

Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován dentální hygienistkou v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném plánu i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem. V případě existence více možných variant léčby, seznámí dentální hygienistka pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností. Poskytovatel je povinen objednávat pacienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizoval čekání pacientů. Poskytovatel je povinen dodržovat všechny etické zásady vztahu dentální hygienistka/pacient, minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient všemu rozuměl. Poskytovatel je povinen korektně komunikovat (před ošetřením) i následně zúčtovat (po ošetření) poskytnuté zdravotní služby. DENTO si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:

 • pacient nedodržuje navržený léčebný plán
 • pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín
 • pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných pacientů
 • požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení dentální hygienistky
 • z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)

II. Povinnosti pacienta

Pacient je povinen:

 • dodržovat navržený léčebný postup
 • řídit se vnitřním řádem poskytovatele
 • pravdivě informovat dentální hygienistku o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech
 • pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných (preventabilních) zdravotních rizik
 • docházet na preventivní dentální hygienu jako nezbytnou součást léčby
 • poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu
 • dbát o vysoký standard své zubní hygieny

Pacient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními návštěvami a plánem výkonů dentální hygienistky. Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit – ústně, telefonicky či e-mailem. Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat pacienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně. Pacient si musí být vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení smluveného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace, kterou je poskytovatel oprávněn požadovat po pacientovi.

Pro případ absence pacienta (dle předchozího odstavce) tímto obě strany sjednávají smluvní pokutu, kterou je oprávněn poskytovatel vyúčtovat pacientovi. Smluvní pokutu tvoří 75% (sedmdesát pět procent) z násobku minutové sazby ordinace a sjednané plánované délky ošetření. Minutová sazba je stanovena ve výši 30,- Kč/min (třicet korun českých za minutu) pro ordinaci dentální hygienistky. Smluvní pokuta je splatná v den absence a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat pacientovi. Pacient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení.

Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem, a to prokazatelným způsobem – telefonicky, osobně v ordinace DENTO, prostřednictvím elektronické pošty na info@dhdento.cz nebo SMS zprávou na tel. číslo +420 770 161 444.

III. Služby DENTO

Našim cílem je kvalita poskytnutého ošetření, jež vede k esteticky dokonalému a dlouhotrvajícímu zdravému úsměvu. Smyslem dentální hygieny je orientace na včasnou prevenci.

Výkony v ordinaci DENTO nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za příspěvky, v rámci programů prevence zdravotních pojišťoven, o kterých DENTO pacienty v rámci ošetření informuje a to dle nejaktuálnějších informací, které má k dispozici.

Individuální možné varianty léčby a cenový návrh pro daného pacienta sdělí dentální hygienistka pacientovi na základě vyšetření, a to před vlastním léčebným výkonem. U rozsáhlých výkonů připraví dentální hygienistka pacientovi písemný léčebný plán i cenový návrh.

V případě komplikací a větší časové náročnosti ošetření může být plánovaná cena finálně navýšena pouze dle aktuální minutové sazby ordinace. Minutová sazba ordinace je uvedena ve Smluvních podmínkách a v ceníku poskytovatele. Minutová sazba (MS) reprezentuje veškeré náklady za výkon ordinace – zahrnující odbornou práci, použité technologie i běžné (standardní) materiály a zajištění hygienického režimu ordinace. Speciální materiály (jednorázové nástroje, speciální hmoty, atd.) a výrobky nejsou zahrnuty v minutové sazbě a účtují se pacientovi zvlášť.

Úhrada se provádí vždy na základě detailní specifikace pro pacienta. Platba probíhá hotově, platební kartou, dárkovým poukazem nebo kartou partnera (Benefit Plus, Sodexo, Edenred atd.). V případě externí výroby nosičů či nákupů specifických pomůcek a materiálu může být vyžádána záloha ve výši 50%.

IV. Reklamace

Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení jakýchkoli záruk společnosti DENTO, které trvají maximálně dva roky ode dne provedení výkonu, jsou nedbalost k ústní hygieně, neuposlechnutí doporučení dentální hygienistky, nesprávné používání protézy, neléčená dysfunkce čelistního kloubu, systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.), zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti.

Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele nebo písemnou formou (e-mail, SMS zpráva apod.), který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.

V. Závěrečná ujednání

Smlouva vstupuje v platnost dnem registrace pacienta – jeho podpisu a vyjádření souhlasu na zdravotním dotazníku pacienta (registrační formulář). Text Smluvních podmínek je pacientovi k dispozici na webu DENTO nebo v ordinaci na žádost pacienta.